מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון 'גיפט קארד' (כרטיס מתנה) של קבוצת בריל

1 .הגדרות:

1.1" קבוצת בריל", לצרכי תקנון זה - חברת בריל תעשיות נעליים בע"מ (ח.צ. 520038647 ) וחברות הבנות שלה, בריל פאשן בע"מ (ח.פ. 514524545 ) וסופר ברנדס בע"מ (ח.פ. 513876243 ). מובהר, כי קבוצת בריל תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף, לפי שיקול דעתה, על החברות הכלולות ב-'קבוצת בריל' לצרכי תקנון זה;
2.1" מועדון הלקוחות" - מועדון הלקוחות 'Friends Super 'של קבוצת בריל.
3.1" משרדי קבוצת בריל" - משרדי קבוצת בריל הנמצאים ברחוב פריימן 20 ,ראשון-לציון.
2 .קבוצת בריל מנפיקה כרטיסי מתנה ('גיפט קארד') נטענים )הן כרטיסים פיזיים - הניתנים לרכישה בחנויות הקבוצה, והן כרטיסים דיגיטליים - הניתנים לרכישה מקוונת ברשת האינטרנט( המאפשרים ביצוע רכישות ברשתות קבוצת בריל ששמן נקוב על-גבי הכרטיס )להלן: "הכרטיס").
3 .כרטיס פיזי ניתן לרכוש בחנויות הקבוצה באמצעות אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד: )א( מזומן; )ב(כרטיס אשראי; )ג( שיק; )ד( שובר זיכוי כספי בתוקף. כרטיס דיגיטלי ניתן לרכוש באופן מקוון ברשת האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי בלבד. למען הסר ספק מובהר, כי לא ניתן לרכוש גיפט כארד באמצעות תו קניה או כל אמצעי תשלום אחר.
4 .הכרטיס יכובד בכל חנויות רשתות קבוצת בריל ששמן נקוב על-גבי הכרטיס, לרבות חנויות עודפים, אך למעט, למען הסר ספק, נקודות מכירה שאינן בשליטת/בבעלות קבוצת בריל ואינן בבחינת חנויות הרשתות (למשל, נקודות מכירה סיטונאיות או קמעונאיות, בהן נמכרים/ימכרו מוצרים של קבוצת בריל).
5 .הכרטיס מזכה את המחזיק בו עד לסכום הטעון בו כדין. מובהר, כי עם סיום ניצול מלוא הסכום הטעון בכרטיס, פוקע ומתבטל הכרטיס ולא ניתן להטעינו מחדש.
6 .אם מחזיק הכרטיס השתמש רק בחלק מן הערך הנקוב בכרטיס במסגרת רכישה מסוימת, יוכל הוא להשתמש ביתרה לשם רכישה אחרת, עד לניצול מלא של הסכום הטעון בכרטיס.
7 .הכרטיס אינו ניתן להמרה לכסף מזומן.
8 .באשר לחבר מועדון לקוחות בלבד המחזיק בכרטיס ומבצע רכישה באמצעות הכרטיס ברשתות קבוצת בריל, תיחשב רכישתו כ'רכישה מזכה' כהגדרתה בתקנון מועדון הלקוחות, והוא יצבור בגין רכישתו נקודות מועדון בהתאם לתקנון. מובהר, כי רכישת/טעינת הכרטיס עצמו, על-ידי חבר מועדון לקוחות ו/או אדם אחר, לא תזכה חבר מועדון לקוחות בצבירת נקודות מועדון בגין סכום הרכישה/הטעינה.
9 .כרטיס פגום/מזויף לא יכובד. במקרה של גניבה/אובדן/השחתה, הכרטיס לא יוחלף ולא תינתן כל תמורה/פיצוי בגינו.
10 .תוקף הכרטיס הינו עד למועד הנקוב בו, ובכל מקרה, לא פחות ממשך תקופות התוקף )לפי העניין (הנקבעות בדין מעת לעת, וכפי תחולתן. לאחר מועד זה, הכרטיס לא יכובד ולא יוחלף.
11 .כרטיס שלא ינוצל באופן מלא או חלקי עד למועד פקיעתו, יפקע ויתבטל ולא יקנה למחזיקו כל זכות, הטבה, דרישה ו/או תביעה כנגד קבוצת בריל. כמו כן, תוקף הכרטיס לא יוארך לאחר מועד הפקיעה.
12 .באם הוחזר המוצר שנרכש באמצעות הכרטיס, לא יהא המחזיק זכאי לטעינת הכרטיס בסכום ההחזר. ההחזר יבוצע בהתאם למדיניות קבוצת בריל בנושא החזרת מוצרים.
13 .הכרטיס אינו כרטיס חיוב כהגדרתו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986.
14 .תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש הכרטיס ו/או המחזיק בו לבין קבוצת בריל. כל אדם המחזיק בכרטיס מצהיר בעצם ההחזקה כי הוא מסכים לאמור בתקנון זה.
15 .ניתן לברר את יתרת הסכום הטעון בכרטיס הפיזי שנרכש בחנויות קבוצת בריל במוקד שירות הלקוחות של קבוצת בריל בטלפון: 1-700-70-78-79 או בחנויות קבוצת בריל, בהתאם לשעות הפעילות של החנויות, או באתר האינטרנט .לבירור יתרת כרטיסים דיגיטליים בלבד שנרכשו ברשת האינטרנט, ניתן לפנות למוקדי שירות הלקוחות הטלפוני כפי שמופיע באתר רכישת הכרטיס.
16 .בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה, קבוצת בריל שומרת לעצמה, בכל עת, את הזכות להפסיק את הפצת הכרטיס או לשנות את התנאים לגבי כרטיסים שירכשו לאחר מועד השינוי.
17 .התקנון ניתן לעיון בחנויות ובמשרדי קבוצת בריל.
18 .בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה, קבוצת בריל שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את הוראות תקנון זה או חלק ממנו - והכל בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
19 .הדין שיחול בגין כל מחלוקת בקשר לתקנון זה, לרבות בקשר לביצועו, פרשנות הוראותיו - וכן בכל הקשור לכרטיס ולשימוש או אי השימוש בו )להלן ביחד: "מחלוקת"( - הינו הדין הישראלי בלבד ולא תהיה תחולה לכל דין אחר. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת הנוגעת לכרטיס/לתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב בלבד, ולא תהא סמכות לכל בית משפט אחר.

קבוצת בריל

** יושם אל לב, כי ביום 2016.1.18 חלו שינויים בסעיפים 2 ,3 ו- 10 לתקנון.